obnova dat proběhla: 3.9.2013


 

Rozhovor s vedoucí projektu Mgr. Janou Galinovou o česko - německé spolupráci "SVĚTÝLKA - LICHTLEIN".

Pro stáhnutí a poslech klikněte na odkaz


Docela velké divadlo Litvínov a Altebrauerei Annaberg - Bucholtz zahájili v květnu 2012 evropský projekt SVĚTÝLKA - LICHTLEIN.

Stoupající životní úroveň a zrychlující se způsob života způsobuje odklon populace od živého umění a kultury a její soustředění na počítačové a mediální technologie. V případě handicapovaných osob, a to jak dětí, tak dospělých, je ztráta kontaktu s živým uměním a kulturou ztrátou fatální, neboť omezená možnost seberealizace tyto osoby většinou uzavírá do vlastního světa, kde je fantazie nutnou pomůckou k vyrovnání se s handicapem.

V letech 2012-2014 bude zdarma realizováno 120 divadelních představení s následným interaktivním programem a besedou pro handicapované osoby. A to 60 na německé a 60 na české straně. Jedná se o několik různých typů inscenací vždy uzpůsobených pro konkrétní cílovou skupinu klientů, a to v jejich rodném jazyce. A to Šípková Růženka,Labutí princezna,Romeo a Julie, Carmen, v Čechách i Ubohý Cyrano, Dům splněných snů, Jak šel drak sníst princeznu a další představení pro děti a dospělé. Představení se budou konat v ústavech sociální péče, léčebnách,nemocnicích,domovech pro seniory,dětských domovech, školách pro děti s poruchami učení a chování, v odlehlých obtížně dostupných horských obcích a v dalších místech odpovídajících projektu


Das Ziemlich grossTheater und Altebrauerei Annaberg - Bucholtz begann in Mai 2012 daseuropäische Projekt SVĚTÝLKA - LICHTLEIN.

Das steigende Lebensniveau und die beschleunigte Lebensweise führen zu einer Abwendung der Bevölkerung von Kunst und Kultur und zu ihrer Konzentration auf die Computer- und Medialtechnologie.
Im Falle behinderter Personen, dies gilt für Kinder wie Erwachsene, ist der Verlust des Kontakts mit der lebendigen Kunst und Kultur fatal, weil die begrenzte Möglichkeit der Selbstverwirklichung diese Personen in ihrer eigenen Welt eingrenzt, wo doch die Phantasie ein obligates Mittel der Kompensation ihrer Behinderung darstellt.

In den Jahren 2012 bis 2014 werden 120 Theatervorstellungen (60 auf der tschechischen und 60 auf der deutschen Seite) realisiert gefolt von einem interaktiven Programm und einer Diskussion für Menschen mit Handicap.Es handelt sich um verschiedene Vorstellungen angepassen für eine konkrete Zielgruppe in ihrer Muttersprache. (Dornröschen, Schwanenprinzessin, Romeo und Julia, in Tschechien auch Ubohý Cyrano,Dum splněných snů, Jak šel drak sníst princeznu und andere Vorstellungen fur Kindern und Erwachsenen). Die Vorstellungen werden in Altenheimen, Pflegeheimen, Krankenhäusern, Kinderheimen, Sonderschulen, Werkstätten für Behinderte, in entfernten Gebirgsorten und weiteren Orten entsprechend dem Projekt stattfinden.

 

 

 

Docela velké divadlo, o.s. Litvínov realizuje od 1. května 2012 v rámci Euroregionu pod záštitou Evropské unie spolu s občanským sdružením Alte Brauerei, e.v. Sozialkulturelles Zentrum Annaberg-Buchholz projekt Světýlka - Lichtlein.


Podtitul projektu realizovaného v rámci programu Cíl3 zní:
Rozsvěcet světýlka v očích lidí a především dětí, jakýmkoliv způsobem handicappovaných.
Handicappem se tu rozumí postižení fyzické nebo mentální, ale také omezení sociální nebo geografické.


Docela velké divadlo proto jezdí do dětských domovů, domovů pro seniory, do ústavů sociální péče, speciálních škol a speciálních mateřských škol, center pro handicappované, do malých obcí se špatnou dostupností a do dalších míst a tam uvádí divadelní představení s následným interaktivním programem.


Prvních 30 představení - z toho polovina na české a polovina na německé straně hranice Euroregionu bylo odehráno od května do listopadu 2012.
Na německé straně uvedlo Docela velké divadlo svá hudební představení nastudovaná v německem jazyce, tedy Labutí jezero - Schwanensee, Šípková Růženka - Dornroschen a Romeo a Julie - Romeo und Julia.
Na české straně uvedlo Docela velké divadlo tituly určené dětem, ale i několik představení pro dospělé, tedy Dům splněných snů, Za úplňku, Loupežník Rumcajs, Mrazík, Labutí princezna, Chytrý Honza a princezna Rozárka, Jak se čerti báli a Jak šel drak sníst princeznu.
Všechna představení byla doplněna interaktivním programem během něhož se klienti zařízení seznámili s divadelními artefakty. Dekorace, kostýmy, kostýmové doplňky, rekvizity, taneční obuv, šermířské kordy a meče, loutky, masky a paruky nejen z představení, ale i připravené přímo pro interaktivní program, jsou během interaktivního programu - workshopu - k disppzici klientům zařízení, kteří si je mohou vyzkoušet.
Možnost vstoupit do divadelního světa vzbuzuje u klientů výše zmiňovaných zařízení nadšení a velký zájem o divadelní svět plný fantazie a kouzel.


A tak se v občas smutných očích klientů projektu najednou rozsvěcují světýlka a v stejná světýlka lze pozorovat i v očích jejich ošetřovatelů, rodičů, ale samozřejmě i herců. Projekt je vzájemným obohacením lidí, kteří by se bez něj zřejmě nikdy nesetkali. Díky originálnímu projektu je v Euroregionu celý rok skoro stejně světýlek jako v sobě adventu na svazích Krušných Hor, kdy se za okny vsech domků rozsvěcují vánoční světýlka.
Projekt Světýlka - Lichtlein bude pokračovat i v letech 2013 a 2014.

Mgr. Jana Galinová, autorka projektu
Docela velké divadlo, o.s., Litvínov


Das Theater Docela velké divadlo, o. s. aus Litvínov (Tschechien) realisiert seit dem 1. Mai 2012 im Rahmen der Euroregion unter der Schirmherrschaft der EU gemeinsam mit dem Soziokulturellen Zentrum Alte Brauerei e. V. aus Annaberg-Buchholz das Projekt Světýlka-Lichtlein.

Der Untertitel dieses im Rahmen des Programms ZIEL3 realisierten Projektes lautet:
Lassen wir die Lichter in den Augen der Menschen und vor allem der Kinder mit Benachteiligung aufleuchten. Unter einer Benachteiligung versteht man nicht nur eine körperliche oder geistige Behinderung, sondern auch eine soziale oder geographische Beschränkung.

Das tschechische Theater besucht aus diesem Grunde Kinderheime, Altersheime und Pflegeheime, Sonderschulen und Kindertagesstätten, Zentren für behinderte Menschen, kleine schlecht zugängliche Ortschaften und andere Orte und bringt dorthin Theatervorstellungen mit anschließendem interaktivem Programm.

Die ersten 30 Vorstellungen - davon die Hälfte auf der tschechischen und die Hälfte auf der deutschen Seite der Grenze - wurden von Mai bis November 2012 gegeben.

Auf der deutschen Seite führte das Theater Docela velké divadlo seine musikalischen Vorstellungen in deutscher Sprache auf - Schwanensee, Dornröschen und Romeo und Julia.

Auf der tschechischen Seite gab das tschechische Theater Vorstellungen für Kinder und auch einige Vorstellungen für Erwachsene - Dům splněných snů, Za úplňku, Loupežník Rumcajs, Mrazík, Labutí princezna, Chytrý Honza a princezna Rozárka, Jak se čerti báli a Jak šel drak sníst princeznu.

Alle Vorstellungen wurden von einem interaktiven Programm ergänzt. Während dieses Programms lernten Klienten der oben genannten Einrichtungen verschiedene theatralische Artefakte kennen. Dekorationen, Kostüme, Kostüm-Zubehör, Requisiten, Tanzschuhe, Degen und Schwerter, Marionetten, Masken und Perücken nicht nur aus der Vorstellung, sondern auch direkt vorbereitet für das interaktive Programm, stehen den Klienten zur Verfügung. Sie können natürlich alles ausprobieren. Die Möglichkeit, in die Theaterwelt einzusteigen, erweckt bei den Klienten der bereits erwähnten Einrichtungen Begeisterung und großes Interesse an dieser Welt voller Phantasie und Magie.

Und so leuchten in den manchmal traurigen Augen der Klienten plötzlich Lichter auf. Die gleichen Lichter können auch in den Augen ihrer Pfleger, Eltern und selbstverständlich auch der Schauspieler beobachtet werden. Das Projekt ist eine gegenseitige Bereicherung für Menschen, die sich ohne das Projekt wahrscheinlich nie getroffen hätten. Dank diesem einzigartigen Projekt gibt es das ganze Jahr in der Euroregion fast so viele Lichter wie in der Adventszeit an den Hängen des Erzgebirges, wenn in den Fenstern der Häuser die Weihnachtslichter leuchten.

Mgr. Jana Galinová, Autorin des Projektes,Docela velké divadlo, o. s., Litvínov

 Počet návštěv - ??????? ????????? SVĚTÝLKA - LICHTLEIN 2013. Webmaster